Powstanie Forum Seniorów w każdej gminie

Debaty i spotkania w każdej gminie zakończono podpisaniem porozumień seniorów w postaci utworzenia Forum Seniorów. Stanowią one podstawę do utworzenia Rady Seniorów w każdej gminie.

Treść porozumienia:

POROZUMIENIE

FORUM   WSPÓŁPRACY   SENIORÓW

w ramach projektu „Seniorzy decydują! Gminne Rady Seniorów”

realizowanego przez LGD Partnerstwo Ducha Gór

My seniorzy Gminy ……………………………………………………………. deklarujemy współpracę na rzecz wzmacniania udziału seniorów w życiu społecznym naszej gminy poprzez:

 1.      inicjowanie przedsięwzięć dla integracji społecznej seniorów,

2.      wzmacniania aktywności obywatelskiej seniorów i włączania w decyzje dotyczące rozwoju gminy i sołectw,

3.      podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu seniorów na rzecz inicjatyw społecznych, edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, środowiskowych i  integracji międzypokoleniowej,

4.      zapobieganie marginalizacji seniorów oraz przełamywanie stereotypowego postrzegania ich społecznej roli,  

5.      upowszechnianie informacji o podejmowanych działaniach na rzecz osób w wieku senioralnym

6.      upowszechnianie wiedzy o potrzebach, uprawnieniach i możliwościach osób w wieku senioralnym.

Forum jest otwarte ma współpracę ze wszystkimi organizacjami , grupami , instytucjami, które chcą wspierać aktywność osób starszych.

Forum raz do roku przygotuje plan wspólnych działań aktywizujących seniorów w Gminie…………………………………

Forum może stanowić grupę inicjatywną na rzecz tworzenia Gminnej/Miejskiej Rady Seniorów w gminie ……………………………, mieście………………………………………..

 Uczestnicy porozumienia:

 

lp

Imię i nazwisko

Podpis