Sprawozdanie ze spotkania GRS Podgórzyn

Ze spotkania Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn w dniu 05.09. 2017 roku

W spotkaniu wzięło udział 16 osób w tym wszyscy członkowie GRSP. Zebranie GRSP podzielono na dwa etapy, w tym w I etapie od godz. 10.00, który odbył się w Centrum Aktywności Społecznej, a druga część w sali komputerowej Szkoły Podstawowej w Podgórzynie dotyczył szkolenia komputerowego prowadzonego przez p. Tomasza Kozłowskiego.

Porządek Zebrania:

  1. Organizacja zespołu wokalno-estradowego pod patronatem GRSP oraz Koła Gospodyń Wiejskich „Miłkowianie” z siedzibą w Domu Kultury w Miłkowie. Dyskusja na temat pisma do Wójta Gminy i Rady Gminy Podgórzyn- jak w załączniku.
  2. Certyfikat dla dziewięćdziesięciolatków w Gminie Podgórzyn.
  3. Projekt pn: „Głos Seniora” połączony z poczęstunkiem.
  4. Sprawy różne

Na początku spotkania animator z "Ducha Gór" p. Małgorzata Pakosz zapoznała uczestników szkolenia z ankietą oraz omówiła treść sprawozdania związanego z realizacją projektu Gminnej Rady Seniorów w powiecie jeleniogórskim, które realizuje nasza grupa pn: Głos Gminnej Rady Seniorów w Podgórzynie”.

Ad 1.Przewodniczący GRSP przedstawił propozycje w sprawie działania nowotworzonego zespołu wokalno-instrumentalnego działającego przy Domu Kultury w Miłkowie. Kapelmistrzem oraz instruktorem zespołu zobowiązał się Pan Czesław Łozowski z Miłkowa, który przez całe swoje życie był związany z muzyką i jest w stanie poprowadzić taki zespół przy pomocy Rady, stowarzyszenia z Miłkowa i Władz Gminy Podgórzyn. W tej chwili do zespołu zgłosiło się 6 instrumentalistów w tym: p. Józef Karwowski- akordeonista ze Ściegien i p. Franciszek –Szaciłło Kulikowski- perkusista ze Ściegien.

Do zespołu zgłosiło się także kilka pań, które chciałby śpiewać w tym: Krystyna Krawczyk ze Staniszowa oraz Krystyna Izdebska z Miłkowa.

Zdzisław Ratajski przeczytał propozycję uchwały oraz pisma do Wójta Gminy Podgórzyn w sprawie: udostępnienia Domu Kultury w Miłkowie dla Zespołu instrumentalno- wokalnego działającego przy GRSP.

Pan Czesław Łozowski zaproponował by faza organizacji zespołu – wokalistów –ograniczyć do przesłuchania kandydatów. Istnieje pilna potrzeba zakupu niektórych instrumentów i nagłośnienia dla potrzeb zespołu i wyposażenia Domu Kultury w Miłkowie..

W tej sprawie przewodniczący zaproponował, by w piśmie do Władz Gminy ująć też sprawy związane z zaplanowaniem w przyszłorocznym budżecie na 2018 - pozycji dotyczącej zakupu i wyposażenia w sprzęt dla potrzeb Zespołu oraz działania GRSP.

Ustalono, że najbliższe spotkanie Zespołu odbędzie się w dniu 07-09-2017 rok o godz. 17.00 w Domu Kultury w Miłkowie.

Ad 2. Certyfikat dla Jubilatów, którzy urodzili się w 1927 roku ( 90–latków) zostanie wręczony przez Członków i sołtysów dla tych mieszkańców, którzy w tym roku ukończyli 90 lat i więcej. W tej sprawie przewodniczący podejmie działania, aby takie dokumenty zostały sfinansowane i opracowane przez Urząd Gminy Podgórzyn, a zakupione za fundusze GOPS.

W toku dyskusji nad nadawaniem Certyfikatu ustalono, że w tym roku taki dokument zostanie wręczony, wszystkim tym mieszkańcom Gminy Podgórzyn, którzy ukończyli 90 lat i więcej, zaś od 2018 roku tylko tym , którzy w następnych latach będą obchodzili okrągłą rocznicę urodzin 90 lat. Przewodniczący zobowiązał wszystkich uczestników spotkania, że nazwiska tych osób zostaną podane przewodniczącemu do dnia 8.09.2017 rok.

Ad 3. Uroczyste wręczenie skrzynek w ramach realizacji Mikroinicjatywy w ramach projektu pod nazwą Głos Gminnej Rady Seniorów w Podgórzynie odbędzie się w dniu 14 października 2017 roku od godz. 17.00 w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie.

Podczas tej uroczystości związanej z wręczeniem skrzynek i poczęstunkiem obsługę muzyczną zapewni nam p. Czesław Łozowski.

Do przygotowania poczęstunku zobowiązała się Teresa Kodź, zaś przygotowanie pomieszczenia i zapewnienia odpowiednich warunków będziemy prosili Władze Gminy Podgórzyn. Na uroczystość zostaną zaproszeni:

  • władze Gminy Podgórzyn wraz z członkami Rady Gminy;
  • Referat Promocji Rady Gminy;
  • sołtysi z gminy Podgórzyn;
  • członkowie GRSP i jej sympatycy;
  • Dorota Goetz i animator.

Ad 4. Na zakończenie tej części spotkania animator przeprowadził ankietę dotyczącą szkolenia Gminnej Rady Seniorów.

W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty komputerowe, prowadzone przez p. Tomasz Kozłowskiego. Ustalono, że trzecie spotkanie przy komputerze odbędzie się w dniu 12 09. 2017 w sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Podgórzynie od godz. 11.30.

Protokolant - Aleksandra Krzyżyńska

Przewodniczący - Zdzisław Ratajski